Domov > Novinky > Obsah
Aké sú faktory ovplyvňujúce futures na medi?
- Sep 05, 2017 -

1. Makroekonomická situácia

Meď je dôležitou priemyselnou surovinou a jej dopyt úzko súvisí s hospodárskou situáciou. S rastom ekonomiky vzrástli ceny medi, keď sa zvýšil dopyt a ceny medi sa znížili v recesii. V analýze makroekonomiky sú dva ukazovatele veľmi dôležité, jeden je miera ekonomického rastu alebo miera rastu HDP, druhá je miera rastu priemyselnej výroby.

2. Pravidlá dovozu a exportu

Politika dovozu a vývozu, najmä tarifná politika, je dôležitým prostriedkom na vyrovnanie domácej ponuky a dopytu úpravou dovozných a vývozných nákladov na komoditu na kontrolu dovozu a vývozu danej komodity. Od 1. januára 2008 uskutočnila Čína nulové tarify na dovoz rafinovanej medi a sadzba vývoznej dane pre rafinovanú meď s vysokou čistotou je 5%. 10% sadzby vývoznej dane pre medené predzmesi (č. 79. roku 2007 všeobecnej colnej správy) sa znížila.

3. Rozšírenie a náhrada spotreby medi

Spotreba je priamym faktorom ovplyvňujúcim cenu medi a rozvoj medeného priemyslu je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim spotrebu. Vďaka rýchlemu rozvoju vedy a techniky sa používanie medi rozširuje a meď začala hrať úlohu v oblastiach medicíny, biológie, supravodivosti a ochrany životného prostredia. Spoločnosť IBM prijala meď namiesto hliníka v kremíkových štiepkach, pričom označila najnovšie objavy pri aplikácii medi v polovodičovej technológii. Tieto zmeny ovplyvnia spotrebu medi v rôznych stupňoch.